Harjoittelun suunnittelu ja mahdollisuudet  

Iäkkäiden ihmisten voima- ja tasapainoharjoittelua suunniteltaessa on tärkeä ottaa huomioon seuraavat seikat: 

Kohderyhmä
 • terveydentila
 • fyysinen lähtötaso
 • liikuntatottumukset
 • omat toiveet
 
Harjoittelun tavoitteet
 • fyysiset tavoitteet, esimerkiksi terveyden ja kunnon kohentuminen, arjen sujuminen ja painon hallinta
 • psyykkiset, esimerkiksi mielialan ja muistin parantuminen, vireyden ja aloitekyvyn koheneminen sekä tiedon lisääntyminen
 • sosiaaliset tavoitteet, esimerkiksi kontaktien lisääntyminen, uusien tuttavien ja ystävien löytyminen ja uusien roolien löytyminen
 
Olosuhteet
 • ryhmäläisten pääseminen liikuntapaikalle (lähiliikuntapaikat, kuljetukset, saattoapu)
 • festeetön ja turvallinen iäkkäiden liikuntaan sopiva sisätila tai ulkoalue
 • hyvä valaistus ja akustiikka sekä sopiva lämpötila
 • alustan turvallisuus
 • laitteiden ja välineiden kunto ja selkeät käyttöohjeet
 • sopivan kokoinen (10-20 hengen) ryhmä toimintakyvystä, tilasta ja harjoitusmuodosta riippuen, 5-10 hengen ryhmä, jos suuret taso- ja kuntoerot
 
Harjoittelu
 • tavoitteenmukaiset ja vaihtoehtoiset harjoitteet niitä tarvitseville
 • kokonaiskesto vähintään yksi tunti
 • riittävän pitkä alkuverryttely ja rauhallinen jäähdyttely (molemmat vähintään 15 minuuttia)
 • aluksi helppoja harjoitteita, tasaisesti vaikeutuen ja tehostuen
 • harjoitteiden kytkeminen arjen tilanteisiin ja omaan elinympäristöön
 • kotiohjeiden antaminen ja ulkoiluun kannustaminen
 
Ohjaustilanne
 • avoin vuorovaikutus ryhmän kanssa
 • motivointi, välitön palaute ja kannustus
 • vertaistuki
 • ryhmäläisten ideoiden ja arjen sovellusten hyödyntäminen
 
Jatkuvuus
 • parhaiten toimivat ns. suljetut ryhmät, joihin samat ihmiset sitoutuvat tulemaan säännöllisesti
 • mahdollisuus jatkuvaan ryhmäliikuntaan myös kesällä ja muina loma-aikoina

 

Luettavaa aiheesta:

 • Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset (2004). STM ja OPM. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:6. Edita Prima Oy. Helsinki.

 • Karvinen E (2005). Iloisesti ikääntyen. Ikääntyvien liikunnalliset harjoitteet. Saarijärvi: Gummerus Kirjapaino 2005.

 • Salminen U ja Karvinen E (2006). Testaus tavaksi - tapoja testaukseen. Iäkkäiden liikkumiskyvyn arviointi. Iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu VoiTas -koulutusohjelma. Ikäinstituutti.

 

Verkkolinkkejä:

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset, STM