Luettavaa

 • Airila A (Karvinen E ja Salminen U. toim.) ( 2002/2009) Vanhusten viriketoiminnan perusteet. Opas vanhustyöntekijöille. Ikäinstituutti.

 • Binder EF, Yarasheski KE, Steger-May K, Sinacore DR, Brown M, Schechtman KB, Holloszy JO (2005). Effects of progressive resistance training on body composition in frail older adults: results of a randomized, controlled trial. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2005 Nov;60(11):1425-31.

 • Era P (toim.) (1997). Ikääntyminen ja liikunta. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 108. LIKES.

 • Fogelholm M, Oja P (2005). Terveysliikuntasuositukset. Teoksessa: Fogelholm M, Vuori I (toim.) terveysliikunta. Helsinki. Duodecim, 72-77.

 • Hirvensalo M (2008). Iäkäs henkilö liikunnan harrastajana. Teoksessa: Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu III. Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä, s. 90-95. Leinonen R, Havas E. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212. Jyväskylä. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

 • Hirvensalo M, Lintunen T, Rantanen T (2000). The continuity of physical activity -retrospective and prospective study among older peopöe. Scandinavian Journal of medicine and Science in Sports 10, 37-41.

 • Huovinen P ja Kannas S (2008). Yhteistyöllä kattavat liikuntapalvelut. Teoksessa: Teoksessa: Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu III. Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä, s. 90-95. Leinonen R, Havas E. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212. Jyväskylä. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES 2008.

 • Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (2008). Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:3. Sosiaali- ja terveysministeriö. Suomen kuntaliitto. Helsinki.

 • Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset (2004). STM ja OPM. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:6. Edita Prima Oy. Helsinki.

 • Karvinen E (2005). Iloisesti ikääntyen. Ikääntyvien liikunnalliset harjoitteet. Saarijärvi: Gummerus Kirjapaino.

 • Karvinen E (2004). Ikääntyneiden liikunnan ohjauksen erityispiirteitä. Teoksessa: Routasalo P, Pitkälä K, Karvinen E ( toim.) Ikääntyneiden yksinäisyys. Ryhmäliikunta ja -keskustelut psykososiaalisena kuntoutuksena. Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 7. Vanhustyön keskusliitto.

 • Karvinen E, Lujala S, Salminen U, Virtanen M-L (2001/2008). Liikunnasta voimaa kodin arkeen. Opas ikäihmisen omaishoitajalle. Ikäinstituutti.

 • Karvinen E ja Oikarinen U (1999). Vapaaehtoinen liikuntaystävänä vanhustyössä. Työkirja vapaaehtoistyöntekijöille. Kuntokallio, Vanhustyön koulutus- ja tutkimuskeskus.

 • Karvinen E ja Oikarinen U (1997). Vanhusten liikunnan ohjaus. Työkirja, osa 1. Kuntokallio, Vanhustyön koulutus- ja tutkimuskeskus.

 • Karvinen E ja Salminen U (1996, 2009). Vanhusten liikunnan perusteet. Työkirja. Ikäinstituutti.

 • Karvinen E, Kalmari P, Säpyskä-Nordberg M, Starck H, Vainikainen T & Tarpila J (toim.) (2009) Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 1. Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun. Hyvät käytännöt 1/2009. Helsinki: Ikäinstituutti.

 • Koivumäki K (2008). Iäkkäiden liikunnan edistäminen kunnissa. Teoksessa: Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu III. Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä, s. 90-95. Leinonen R, Havas E. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212. Jyväskylä. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

 • Leinonen R, Havas E (2008). Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu III. Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212. Jyväskylä. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

 • Miettinen M (2008). Valtakunnalliset linjaukset ja toimenpiteet ikääntyneiden ja iäkkäiden terveysliikunnassa. Teoksessa: Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu III. Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä, s. 90-95. Leinonen R, Havas E. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212. Jyväskylä. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

 • Mänty M, Sihvonen S, Hulkko T, Lounamaa A (2007). Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmat. Opas kaatumisten ja murtumisten ehkäisyyn. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 29/2007.

 • Taina Rantanen PhD, Jack M. Guralnik MD, PhD, Dan Foley MSc, Kamal Masaki MD, Suzanne Leveille PhD, J David Curb MD, Lon White MD (1999). Midlife Grip Strengthas a Predictor of Old Age Disability. JAMA - Journal Of American Medical Association1999;281:558-560

 • Sallinen, Janne (2007). Dietary Intake and Strength Training Adaptation in 50-70-year old Men and Women. With special reference to muscle mass, strength, serum anabolic hormone concentrations, blood pressure, blood lipids and lipoproteins and glycemic control. Studies in Sport, physical education and health 123. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

 • Sakari-Rantala, R (2004). Ikääntyneiden kuntosaliharjoittelun perusteita ja käytännön ohjeita. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 161. Jyväskylä.

 • Sakari-Rantala, R (2003). Iäkkäiden ihmisten liikunta- ja kuntosaliharjoittelu. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 142. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, Jyväskylä.

 • Salminen U ja Karvinen E ( 2006/2008). Voimaa ja varmuutta itsenäiseen elämään. Iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu. Ikäinstituutti.

 • Salminen U ja Karvinen E (2006). Testaus tavaksi - tapoja testaukseen. Iäkkäiden liikkumiskyvyn arviointi. Iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu VoiTas -koulutusohjelma. Ikäinstituutti.

 • Sarvimäki A ja Karvinen E (2002). Ikääntyvien liikunta: Eettisesti, turvallisesti ja laadukkaasti. Liikunta ja tiede 6/2002.

 • Sarvimäki A. ja Karvinen E (2002). Laadukasta liikuntaa ikääntyneille. Yksilöllistä, turvallista ja vuorovaikutteista. Liikunta ja Tiede 6/2002.

 • Starck H, Säpyskä-Nordberg M, Kalmari P ja Karvinen E (2010) Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 3 - hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun. Hyvät käytännöt 2/2010. Ikäinstituutti.

 • Säpyskä-Nordberg M, Starck H, Kalmari P & Karvinen E (toim.) (2010) Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 2 - hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun. Hyvät käytännöt 1/2010. Helsinki: Ikäinstituutti.

 • Timonen L (2007). Group-Based Exercise Training in Mobility Impaired Older Women. Effects of an Outpatient Multi-Component Training Program on Physical Performance, Mood, Functional Abilities and Social Welfare and Healthcare Costs After Acute Hospitalization. Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. 406.

 • Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista (2008). Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2008:10. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki.

 • Vuori I (2003). Lisää liikuntaa! Edita Prima, Helsinki.

 

Verkkolinkkejä: